CHIPS - Childline In Partnerhip with Schools

Je program aktívnej pomoci deťom a mládeži. Spolupracuje so školami a mládežníckymi organizáciami. Cieľom tohto projektu je podporiť vrstovnícke vzťahy medzi študentmi na školách. Vrstovnícka podpora pomáha riešiť šikanu, konflikty, nedorozumenia, dáva mladým ľuďom pocit istoty a bezpečia. Toto celé sa deje formou neformálneho rozhovoru s dvojicou podporovateľov, ochotných pomôcť v ťažkých chvíľach.

 

História projektu

 

Program vrstovníckej podpory ako partnerstvo ChildLine so školami – CHIPS - sa vo Veľkej Británii rozbehol vo februári 1998. Od tých čias prešiel niekoľkými transformáciami. Jednou z nich je, že dnes spolupracuje nielen so školami, ale aj s rôznymi organizáciami, ktoré združujú deti a mládež. Sú to kluby, športové oddiely, záujmové krúžky a podobne. V súčasnosti úspešne funguje na takmer 800 školách a my tak môžeme čerpať z jeho bohatých skúseností.

 

O LDI, UNICEF-e a CPPPaP

Tieto tri organizácie zastrešujú náš projekt.

Linka Detskej Istoty (LDI) je súčasťou organizácie United Nations International Children´s Emergency Fund (UNICEF) https://www.unicef.sk/sk/ldi/. Tu nájdete informácie o oboch týchto spoločnostiach.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) na Fedákovej 3 s nami spolupracuje už od začiatku projektu. Tu nás zaškolili, a ak si s vašou situáciou nebudeme vedieť poradiť, nasmerujeme vás priamo k tamojším pracovníkom. Ak sa o nich chcete dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.psychologickeporadenstvo.sk/O-nas.html